آبنمای سنگی

آبنمای سنگی

آبنما های ساخته شده از سنگ جهت استفاده در باغ ها و میدان های شهری

.از ابعاد 1.5 متر به بالا موجود می باشد

نسبت به درخواست شما امکان طراحی آبنما در طرح های متفاوت وجود دارد