گلدان فایبرگلاس طراحی شده بر اساس معماری ایران

گلدان فایبرگلاس طرح کاربندی

قطر دهانه:  65 سانتی متر             ارتفاع: 65 سانتی متر