گلدان سنگی مرمر

گلدان سنگی ، مرمر قهویی

گلدان سنگی، ساخته شده از سنگ مرمر

امکان ساخت با انواع سنگ و در ابعاد آزاد امکان پذیر می باشد